SC Heerenveen

Het Frysk volkslied zoals het wordt gezongen voor aanvang van de wedstrijden van SC Heerenveen:

Frysk bloed tsjoch op! Wol nou ris brūze-en siede
En būnzje troch śs ieren om.
Flean op! Wy sjonge-it bźste lān fan ’e ierde,
It Fryske lān fol eare-en rom.

Klink dan en daverje, fier yn it rūn,
Dyn ālde eare o Fryske grūn!
Klink dan en daverje, fier yn it rūn,
Dyn ālde eare o Fryske grūn!

Of download de MP3-versie van de website van SC Heerenveen